Obchodné podmienky pre nákup

Obchodné podmienky pre nákup plateného prémiového členstva

Prémiový členský prístup na portál tipy-triky.sk je plateným prístupom, ktorý si môžete zakúpiť prostredníctvom tohto internetového portálu – platobnou kartou alebo bankovým prevodom.

Použiť môžete platobné karty MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, VISA, VISA Electron, VPAY, Dinners Club International.

Ceny sú v mene Euro s DPH.

Objednávky sú kvôli daňovým zákonom v EU možné len v Slovenskej republike. Zo zahraničia nie sú možné (využiť môžete základný bezplatný registrovaný prístup).

Dokončením nákupu čestne prehlasujete, že ste usadená/ý (rezident) v Slovenskej republike.

Platba platobnou kartou je realizovaná cez poskytovateľa – spoločnosť Global Payments Europe, s.r.o., V olšinách 626/80, 100 00 Praha 10 – Strašnice, Česká republika, IČO 27 088 936, prostredníctvom ktorého Československá obchodná banka, a. s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 854 140 poskytuje internetovému portálu tipy-triky.sk platobný systém na úhradu platobnou kartou.

Internetový portál tipy-triky.sk nedisponuje zadanými údajmi o platobnej karte. Transakcia sa realizuje na zabezpečenej stránke (https://) poskytovateľa a po jej dokončení ste presmerovaný späť na portál tipy-triky.sk, kde môžete ihneď využívať prémiový prístup. Emailom dostanete faktúru, ktorá je dokladom o úhrade.

Platba je možná aj bežným bankovým prevodom, kedy po objednaní dostanete emailom predfaktúru. Po jej úhrade a pripísaní poplatku na náš účet Vám sprístupníme prémiový prístup. Toto zvyčajne trvá 2-3 pracovné dni. Následne dostanete emailom aj faktúru.

Po skončení predplateného obdobia je možné opätovné zakúpenie prémiového prístupu rovnakým postupom. Taktiež môžete využiť len základný bezplatný registrovaný prístup.

V prémiovom prístupe kupujete rozsah informácii ako je uvedený na stránke Ponuka portálu https://tipy-triky.sk/ponuka-portalu/ v časti Minimálna garantovaná mesačná aktualizácia portálu Tipy a triky. Zároveň získavate aj prístup k už publikovaným informáciám.

Vzhľadom na povahu portálu a dostupnosť autorských informácii v elektronickej podobe nie je možné stornovať a vrátiť platbu používateľovi ak už získal prémiový prístup.

Odstúpenie od zmluvy a reklamácie

Na základe § 7 – Odstúpenie od zmluvy zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

(6) Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

  1. a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  2. i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  3. l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Dokončením nákupu a jeho úhradou prostredníctvom platobnej karty alebo bankovým prevodom vyhlasujete, že ste boli riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu strácate právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie uhradeného poplatku.

Orgán dozoru podľa § 4 zákona č. 22/2004 o elektronickom obchode: Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č.: 033/5512 689, 033/5512 690, fax č.: 033/5512 656.

Záväzky Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ sa zaväzuje vynaložiť primerané úsilie na zabezpečenie funkčnosti portálu 24 hod., 7 dní v týždni, je však oprávnený prerušiť funkčnosť portálu za účelom údržby portálu, upgradu a opráv.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za prerušenia funkčnosti spôsobené výpadkom u poskytovateľov telekomunikačných služieb, či zlyhaním hardvéru alebo softvéru. Prevádzkovateľ nemá dosah na administráciu a konfiguráciu serveru u poskytovateľa webhostingu.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek hmotné či nehmotné škody vzniknuté v súvislosti s použitím alebo zneužitím informácií uverejnených na portáli. Všetky informácie sú poskytované pri najlepšom vedomí a svedomí prevádzkovateľa, ktorý nenesie žiadnu zodpovednosť za ich aktuálnosť, úplnosť či technickú presnosť.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu alebo poškodenia spôsobené prípadným vírusom pri sťahovaní údajov z portálu.

Prevádzkovateľ portálu neručí za prípadné nepresnosti a chyby v obsahu materiálov, nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím týchto materiálov a informácií na portáli. Články neprešli jazykovou úpravou. Akékoľvek využitie materiálov alebo informácií je úplne na rozhodnutí a vlastnej zodpovednosti používateľa (na vlastné riziko).

Prevádzkovateľ má právo podľa vlastného uváženia zasahovať do systému portálu a upravovať materiály a informácie tam uvedené a upravovať ich alebo meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Autorské a iné zákonom chránené práva

Obsah portálu Tipy-triky.sk, ním poskytované služby, všetky informácie uvedené na Portáli, ich výber a obsah ako aj umiestnenie, sú chránené autorským právom v zmysle zákona 185/2015 Z. z. – Autorský zákon.

Akékoľvek rozširovanie, reprodukcia, obsahovej, audiovizuálnej a grafickej časti portálu je bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora zakázaná.

Logá a grafické a slovné označenia použité na Portáli sú chránené ochrannou známkou prípadne inými formami právnej ochrany a člen komunity nie je oprávnený akokoľvek ich použiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa alebo Generálneho partnera alebo vlastníka ochrannej známky.

Za podmienky, že používateľ dodržiava ustanovenia týchto Podmienok udeľuje týmto členovi komunity nevýlučné, neprenosné, odvolateľné a limitované právo na prístup, používanie a zobrazovanie tohto portálu, informácii a materiálov z neho. Prevádzkovateľ oprávňuje Používateľa prezerať si a využívať informácie („materiály“) z tohto portálu výlučne pre osobné, nekomerčné účely.

Toto oprávnene neznamená prevod práv k materiálom a podlieha nasledujúcim obmedzeniam:

  • člen komunity je povinný zachovávať autorské práva k článkom a materiálom označeným autorom;
  • člen komunity nie je oprávnený materiály akýmkoľvek spôsobom upravovať alebo ich rozširovať;
  • člen komunity nie je oprávnený materiály prevádzať na akúkoľvek tretiu osobu bez toho, aby ste ju upozornili na záväzky vyplývajúce z Podmienok a bez toho, aby súhlasila s ich akceptovaním.

Nezabudnite si pozrieť aj Podmienky použitia portálu.

22.5.2018