Členská registrácia

Úroveň členstva zmeniť

You have selected the Registrovaný prístup membership level.

Bezplatný členský prístup k článkom, kde si môžete pozrieť textové informácie a obrázky.

Cena členstva je teraz 0.00€.

Máte zľavový kód?


Informácie o účte Máte už účet? Prihláste sa tu

PONECHAJTE TOTO POLE PRÁZDNE

Podmienky použitia

Podmienky použitia a Spracovanie osobných údajov

O portáli tipy-triky.sk

Tento portál je členský (komunitný) a informácie na ňom zverejnené sú určené výhradne členom komunity tipy-triky.sk.

Prevádzkovateľom tohto portálu je: Peter Belko, Hlboká 17, Trnava, IČO 34616641. Živnostenský list je vedený v registri ObÚ Trnava pod číslom živnostenského registra 207 – 9008

Generálnym partnerom portálu je:

Zmluvný vzťah

Registráciou Používateľa (člena) a vstupom neregistrovaného Používateľa na portál Tipy-triky.sk, vzniká medzi Používateľom na jednej strane a Prevádzkovateľom na druhej strane, obchodný zmluvný vzťah, ktorý sa riadi ustanoveniami týchto Podmienok a právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť obsah Podmienok, ktorých aktuálna verzia bude zverejnená na Portáli.

Ak s ustanoveniami Podmienok nesúhlasíte, neregistrujte sa, neposkytujte svoj súhlas, nepoužívate alebo nesťahujte materiály z portálu tipy-triky.sk. Prípadný minulý súhlas môžete odvolať.

Členstvo a registrácia, konto používateľa, potrebné údaje

Ako sa stať členom

Jednoduchou registráciou do bezplatnej členskej úrovne, zakúpením prémiového členstva alebo vyžiadaním si sponzorovaného členstva bez poplatku (Pre VIP klientov).

Čo ako člen získate

  • V základnej bezplatnej úrovni sú to textové návody s obrázkami.
  • V prémiovej a sponzorovanej úrovni sú navyše video návody, webináre a niektoré články.
  • Aktívnym členom komunity tipy-triky.sk sú dostupné všetky minulé aj budúce články.
  • Emailové novinky o pripravovaných aktivitách max. 12 x ročne

Aké osobné údaje sú potrebné na registráciu

Do bezplatnej a sponzorovanej úrovne členstva sú to: meno (prezývka), email a heslo.

Do prémiovej úrovne sú to: meno (prezývka) email a heslo, štandardné fakturačné údaje – Meno, Priezvisko, Ulica, číslo domu, Mesto, PSČ a pri firmách aj Názov spoločnosti, IČO, DIČ.

Načo sú treba osobné údaje

Osobné údaje meno (prezývka), email a heslo sú potrebné na vytvorenie členstva (konta na portáli), aby ste si mohli prezerať informácie určené členom komunity portálu tipy-triky.sk. Osobné údaje meno, email sú spracúvané aj na účely zasielania newslettra, pokiaľ ste na to udelili súhlas.

Čo je používateľské konto na portáli

Registrácia a vytvorenie členského konta, je proces registrácie s poskytnutím kompletných a správnych informácii podľa platného registračného formulára. Používateľ si sám zvolí používateľské meno a heslo. Za zachovanie tajomstva ohľadne hesla Používateľa a konta je zodpovedný výlučne Používateľ. Prevádzkovateľ používateľské heslo nepozná. Obnova hesla je možná len vygenerovaním nového hesla.

Používateľ je zodpovedný za všetky a akékoľvek aktivity a činnosti, ktoré sa pod daným kontom vykonávajú. Používateľ je povinný okamžite upozorniť Prevádzkovateľa na akékoľvek neoprávnené používanie jeho konta alebo akékoľvek iné narušenie bezpečnosti jeho konta.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek straty a škody, ktoré vzniknú Používateľovi v súvislosti s tým, že niekto iný použije jeho konto a heslo.

Používateľ nie je oprávnený vznášať akékoľvek právne nároky voči prevádzkovateľovi portálu v súvislosti s nedostupnosťou služieb, výpadku prevádzky či technickými problémami.

Emailová komunikácia s členmi

Emailové zasielanie noviniek

Ako členovia môžete dostať občasné emailové informácie o novinkách v komunite alebo termínoch webinárov, príp. iných členských aktivít. Nie častejšie ako 12x ročne.

Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Udelenie súhlasu so spracovaním údajov vyjadríte počas registrácie členstva do komunity tipy-triky.sk. Je potrebné vyplniť registračný formulár a zakliknúť políčko na súhlas.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Ak chcete odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov napíšte prosím email na osobne-udaje@tipy-triky.sk s predmetom Odvolanie súhlasu. Týmto Vaše údaje z portálu do 24 hodín vymažeme a členstvo Vám zanikne.

Z technického hľadiska žiaľ nie je možné vytvoriť – zachovať členstvo v komunite na portáli bez mena (prezývky), emailu a hesla.

Práva členov súvisiace so spracovaním osobných údajov

Členovi portálu náležia práva dotknutej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sú upravené najmä v § 19 - § 28 tohto zákona (a v čl. 13 až čl. 22 GDPR). Práva dotknutej osoby tvoria predovšetkým tieto okruhy práv, ktoré si člen môže uplatniť voči prevádzkovateľovi portálu:

a) Právo na poskytnutie informácií, ktoré spočíva v povinnosti prevádzkovateľa poskytnúť členovi, ktorého osobné údaje majú byť spracúvané, pri ich získavaní bližšie informácie o ich spracúvaní.

b) Právo na prístup, ktoré spočíva v práve člena požiadať prevádzkovateľa o vydanie potvrdenia o tom, že sú o ňom spracúvané osobné údaje.

c) Právo na opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré spočíva v práve člena požiadať prevádzkovateľa, aby bez zbytočného odkladu vykonal opravu spracúvaných osobných údajov týkajúcich sa člena, vymazanie týchto osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania týchto osobných údajov.

d) Právo na prenosnosť osobných údajov, ktoré spočíva v práve člena požiadať prevádzkovateľa o odovzdanie spracúvaných osobných údajov tohto člena v štrukturovanej podobe a prenesenie týchto údajov k inému prevádzkovateľovi spracúvania osobných údajov, ak je to technicky možné.

e) Právo namietať spracúvanie, ktoré spočíva v práve člena namietať spracúvanie tých osobných údajov, ktoré sú spracúvané na základe oprávneného záujmu (právny základ) prevádzkovateľa. Pokiaľ prevádzkovateľ nepreukáže oprávnený záujem na spracúvaní, nesmie dané osobné údaje o členovi ďalej spracúvať.

f) Právo namietať spracúvanie, ktoré spočíva v možnosti namietať voči prevádzkovateľovi spracúvanie tých osobných údajov, ktoré sú spracúvané na účel priameho marketingu vrátane profilovania. Pokiaľ člen namieta spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu, nesmie prevádzkovateľ ďalej spracúvať osobné údaje na tento účel.

Vyššie uvedené práva si člen môže uplatniť formou písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi, prostredníctvom e-mailu alebo automatizovanej odpovede vo forme opt-out v rámci e-mailu. (aktuálne kontaktné údaje sú uvedené na portáli v sekcii Kontakty).

Používanie portálu a s tým súvisiace poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné. Prevádzkovateľ získava osobné údaje členov iba v takom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na riadne zabezpečovanie služieb portálu a na využívanie jeho všetkých funkcionalít. Následkom neposkytnutia osobných údajov je nemožnosť využívania všetkých funkcionalít portálu, pričom neregistrovaný užívateľ má iba obmedzený prístup k obsahu portálu.

Člen ma právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov postupom podľa § 99 až § 103 zákona o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ má za to, že došlo k porušeniu jeho práv pri spracúvaní osobných údajov.

Ako dlho sa údaje spracúvajú

Údaje sú potrebné z technického hľadiska a preto ich z portálu odstránime až keď nebudete chcieť byť členom komunity. Stačí napísať email na osobne-udaje@tipy-triky.sk s predmetom Odvolanie súhlasu.

Fakturačné údaje sa uchovávajú podľa platnej legislatívy aj v papierovej forme.

Kde sú údaje uložené

Vaše osobné údaje sú uložené na zariadeniach poskytovateľa webhostingu Webglobe – Yegon, s.r.o. v dátovom centre. Prístup k nim je chránený používateľským menom a silným heslom do nášho systému. Záloha je v našich pravidelne aktualizovaných a zabezpečených zariadeniach v priestoroch zamknutých bezpečnostnými dverami. Papierové faktúry sú taktiež v priestoroch za zamknutými bezpečnostnými dverami.

Google Analytics, cookies

“Cookies” sú informácie, ktoré sú z internetovej stránky prevádzané na pevný disk počítača Používateľa. Cookies umožňuje internetovej stránke zapamätať si niektoré informácie, ktoré Používateľovi uľahčia jej ďalšie používanie.

Na štatistiku využívania portálu používame Google Analytics v štandardnom nastavení. Sú to súbory cookie _ga, _gat, _git kde Google nastavil pri _ga termín exspirácie na 2 roky (63072000 sekúnd). Prostredníctvom týchto anonymných údajov sledujeme koľko návštev a zobrazení mali jednotlivé stránky.

Keď nechcete cookies používať alebo pokiaľ chcete, aby internetový prehliadač použitie cookies oznámil, musíte vo svojom internetovom prehliadači vybrať príslušnú voľbu v nastaveniach.

Odkazy na iné stránky

Na stránkach www.tipy-triky.sk.sk sú uvedené aj odkazy na stránky, nad ktorými nemáme kontrolu. Pokiaľ Používateľ navštívi niektorú z týchto stránok, mal by sa zoznámiť s príslušnými pravidlami ochrany osobných údajov. Nenesieme akúkoľvek zodpovednosť za činnosť týchto tretích subjektov.

Autorské a iné zákonom chránené práva

Obsah portálu Tipy-triky.sk, ním poskytované služby, všetky informácie uvedené na Portáli, ich výber a obsah ako aj umiestnenie, sú chránené autorským právom v zmysle zákona 185/2015 Z. z. – Autorský zákon.

Akékoľvek rozširovanie, reprodukcia, obsahovej, audiovizuálnej a grafickej časti portálu je bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora zakázaná.

Logá a grafické a slovné označenia použité na Portáli sú chránené ochrannou známkou prípadne inými formami právnej ochrany a člen komunity nie je oprávnený akokoľvek ich použiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa alebo Generálneho partnera alebo vlastníka ochrannej známky.

Za podmienky, že používateľ dodržiava ustanovenia týchto Podmienok udeľuje týmto členovi komunity nevýlučné, neprenosné, odvolateľné a limitované právo na prístup, používanie a zobrazovanie tohto portálu, informácii a materiálov z neho. Prevádzkovateľ oprávňuje Používateľa prezerať si a využívať informácie („materiály“) z tohto portálu výlučne pre osobné, nekomerčné účely.

Toto oprávnene neznamená prevod práv k materiálom a podlieha nasledujúcim obmedzeniam:

  • člen komunity je povinný zachovávať autorské práva k článkom a materiálom označeným autorom;
  • člen komunity nie je oprávnený materiály akýmkoľvek spôsobom upravovať alebo ich rozširovať;
  • člen komunity nie je oprávnený materiály prevádzať na akúkoľvek tretiu osobu bez toho, aby ste ju upozornili na záväzky vyplývajúce z Podmienok a bez toho, aby súhlasila s ich akceptovaním.

2.5.2014

15.1.2015 – Doplnené časti Platený prémiový prístup; Odstúpenie od zmluvy a reklamácie

9.2.2016 – V bode č. 2 odobratý názov pôvodného generálneho partnera portálu.

5.4.2017 – V bode č. 17 zvýraznený účel používania portálu výlučne pre osobné, nekomerčné účely.

22.5.2018 – kompletné preformátovanie podmienok na zjednodušenie ich čitateľnosti podľa GDPR. Oddelenie obchodných podmienok na samostatnú stránku v e-shope.

5.6.2018 – Spresnenie časti Práva členov súvisiace so spracovaním osobných údajov

25.10.2020 – Úprava poskytovateľa webhostingu z Atlantis systems s.r.o. na Webglobe – Yegon, s.r.o.

7.4.2024 – V úvode odobratý názov generálneho partnera portálu.