Členská registrácia

Úroveň členstva zmeniť

Vybrali ste si úroveň členstva: Sponzorovaný prístup.

V sponzorovanom prístupe máte k dispozícii všetky informácie ako v prémiovom prístupe, tj. texty, obrázky, video návody a ďalšie benefity.

Sponzorovaný prístup je primárne pre VIP a klientov generálneho partnera portálu. Kontaktujte nás prosím ohľadom získania prístupového kódu potrebného na registráciu.

Cena členstva je teraz 0.00€.

Máte zľavový kód? Kliknite sem a zadajte váš zľavový kód.


Informácie o účte Máte už účet? Prihláste sa tu

PONECHAJTE TOTO POLE PRÁZDNE

Podmienky použitia

Podmienky používania portálu (ďalej len "Podmienky")

1. Prevádzkovateľom tohto portálu je: Peter Belko, Hlboká 17, Trnava, IČO 34616641. Živnostenský list je vedený v registri ObÚ Trnava pod číslom živnostenského registra 207 – 9008

2. Generálnym partnerom portálu je: BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s., K Železnej studienke 27, Bratislava 811 04

3. Používateľom portálu sa rozumie registrovaný alebo neregistrovaný používateľ, ktorý načíta portál v sieti internet prostredníctvom zariadenia a softvéru na prezeranie internetu (ďalej len “Používateľ”).

4. Portál je webová stránka dostupná v sieti internet na adrese https://www.tipy-triky.sk

Zmluvný vzťah

6. Registráciou Používateľa a vstupom neregistrovaného Používateľa na portál Tipy-triky.sk, vzniká medzi Používateľom na jednej strane a Prevádzkovateľom a Generálnym partnerom na druhej strane, obchodný zmluvný vzťah, ktorý sa riadi ustanoveniam týchto Podmienok a právnym poriadkom Slovenskej republiky.

7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť obsah Podmienok , ktorých aktuálna verzia bude zverejnená na Portáli.

Súhlas s Podmienkami

8. Ak s ustanoveniami Podmienok nesúhlasíte, neregistrujte sa, neposkytujte súhlas, nepoužívate alebo nesťahujte materiály z portálu tipy-triky.sk.

9. Registráciou alebo použitím služby tohto portálu alebo využívaním informácii a materiálov z portálu alebo poskytnutím svojho komentára (príspevku) na stránky portálu, vyjadrujete svoj súhlas s “Podmienkami používania portálu“ (ďalej v texte len “Podmienky”) a jeho Prevádzkovateľovi udeľujete súhlas na spracovanie vašich osobných údajov, ktoré poskytnete pri registrácii v zmysle ustanovení zákona č. 122/2013 Z.z. Vkladanie osobných údajov pri registrácii ako aj vkladanie fotografických a textových materiálov, na ktoré sa vzťahujú predpisy o ochrane osobných údajov je dobrovoľné.

10. Osobné údaje sú v rozsahu: používateľské meno, emailová adresa, heslo. Údaje sú potrebné pre potreby činnosti portálu. Pri platiacich klientoch sú osobné údaje v rozsahu fakturačných údajov – Meno a priezvisko, ulica, číslo, mesto, PSČ a telefón.

Používateľské kontá

11. Registrácia a vytvorenie konta, je proces registrácie s poskytnutím kompletných a správnych informácii podľa platného registračného formulára. Používateľ si sám zvolí používateľské meno a heslo. Za zachovanie tajomstva ohľadne hesla Používateľa a konta je zodpovedný výlučne Používateľ. Prevádzkovateľ používateľské heslo nepozná. Obnova hesla je možná len vygenerovaním nového hesla.

12. Používateľ je zodpovedný za všetky a akékoľvek aktivity a činnosti, ktoré sa pod daným kontom vykonávajú. Používateľ je povinný okamžite upozorniť Prevádzkovateľa na akékoľvek neoprávnené používanie jeho konta alebo akékoľvek iné narušenie bezpečnosti jeho konta.

13. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek straty a škody, ktoré vzniknú Používateľovi v súvislosti s tým, že niekto iný použije jeho konto a heslo.

14. Používateľ nie je oprávnený vznášať akékoľvek právne nároky voči prevádzkovateľovi portálu v súvislosti s nedostupnosťou služieb, výpadku prevádzky či technickými problémami.

Autorské a iné zákonom chránené práva

15. Obsah portálu Tipy-triky.sk, ním poskytované služby, všetky informácie uvedené na Portáli, ich výber a obsah ako aj umiestnenie, sú chránené autorským právom v zmysle zákona 618/2003 Z.z. – Autorský zákon. Akékoľvek rozširovanie, reprodukcia, obsahovej, audiovizuálnej a grafickej časti portálu je bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora zakázaná.

16. Logá a grafické a slovné označenia použité na Portáli sú chránené ochrannou známkou prípadne inými formami právnej ochrany a Používateľ nie je oprávnený akokoľvek ich použiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa alebo Generálneho partnera alebo vlastníka ochrannej známky.

17. Za podmienky, že používateľ dodržiava ustanovenia týchto Podmienok Prevádzkovateľ a Generálny partner udeľujú týmto Používateľovi nevýlučné, neprenosné, odvolateľné a limitované právo na prístup, používanie a zobrazovanie tohto portálu, informácii a materiálov z neho. Prevádzkovateľ oprávňuje Používateľa prezerať si a využívať informácie („materiály“) z tohto portálu výlučne pre osobné, nekomerčné účely.

18. Toto oprávnene neznamená prevod práv k materiálom a podlieha nasledujúcim obmedzeniam:

a. Používateľ je povinný zachovávať autorské práva k článkom a materiálom označeným autorom;

b. Používateľ nie je oprávnený materiály akýmkoľvek spôsobom upravovať alebo ich rozširovať;

c. Používateľ nie je oprávnený materiály prevádzať na akúkoľvek tretiu osobu bez toho, aby ste ju upozornili na záväzky vyplývajúce z Podmienok a bez toho, aby súhlasila s ich akceptovaním.

Povinnosti Používateľa

19. Používateľ sa zaväzuje, že nebude žiadnym spôsobom narušovať portál ani sa pokúšať narušiť jeho prevádzku a zdrží sa konania, ktoré by mohlo poškodiť práva tretích osôb.

20. Používateľ sa týmto zaväzuje nepoužívať, nenavádzať ani nedovoliť iným používať Portál:

a. v rozpore s autorským právom,

b. pridávať komentáre, informácie alebo akýkoľvek materiál obscénneho, alebo pornografického charakteru, alebo zasahujúceho do osobnostných a iných zákonom chránených práv tretích osôb;

c. na zdieľanie s tretími osobami materiálu, ktorý nemá oprávnenie zdieľať podľa týchto Podmienok alebo platných zákonov.

21. Používateľ zodpovedá:

a. za obsah svojich príspevkov uverejnených na Portáli a ich súlad s Autorským zákonom a platným právnym poriadkom a za škodu spôsobenú Prevádzkovateľovi alebo Generálnemu partnerovi porušením svojich povinností vyplývajúcich z Podmienok

22. Používateľ portálu registráciou súhlasí so zasielaním obchodných a/alebo marketingových informácií od Prevádzkovateľa a Generálneho partnera, na email používateľa uvedený pri registrácii. Používateľ má právo sa kedykoľvek odhlásiť z tohto zasielania.

23. Pri porušení ustanovení týchto Podmienok zo strany Používateľa má Prevádzkovateľ právo zablokovať používateľský účet, alebo zmazať akékoľvek vložené obrazové a textové príspevky.

Platený prémiový prístup

24 A. Prémiový prístup na portál tipy-triky.sk je plateným prístupom, ktorý si môžete zakúpiť prostredníctvom tohto internetového portálu – platobnou kartou alebo bankovým prevodom.

Použiť môžete platobné karty MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, VISA, VISA Electron, VPAY, Dinners Club International.

Ceny sú v mene Euro s DPH.

Objednávky sú kvôli daňovým zákonom v EU možné len v Slovenskej republike. Zo zahraničia nie sú možné (využiť môžete základný bezplatný registrovaný prístup).

Dokončením nákupu čestne prehlasujete, že ste usadená/ý (rezident) v Slovenskej republike.

Platba platobnou kartou je realizovaná cez poskytovateľa – spoločnosť Global Payments Europe, s.r.o., V olšinách 626/80, 100 00 Praha 10 – Strašnice, Česká republika, IČO 27 088 936, prostredníctvom ktorého Československá obchodná banka, a. s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 854 140 poskytuje internetovému portálu tipy-triky.sk platobný systém na úhradu platobnou kartou.

Internetový portál tipy-triky.sk nedisponuje zadanými údajmi o platobnej karte. Transakcia sa realizuje na zabezpečenej stránke (https://) poskytovateľa a po jej dokončení ste presmerovaný späť na portál tipy-triky.sk, kde môžete ihneď využívať prémiový prístup. Emailom dostanete faktúru, ktorá je dokladom o úhrade.

Platba je možná aj bežným bankovým prevodom, kedy po objednaní dostanete emailom predfaktúru. Po jej úhrade a pripísaní poplatku na náš účet Vám sprístupníme prémiový prístup. Toto zvyčajne trvá 2-3 pracovné dni. Následne dostanete emailom aj faktúru.

Po skončení predplateného obdobia je možné opätovné zakúpenie prémiového prístupu rovnakým postupom. Taktiež môžete využiť len základný bezplatný registrovaný prístup.

V prémiovom prístupe kupujete rozsah informácii ako je uvedený na stránke Ponuka portálu https://tipy-triky.sk/ponuka-portalu/ v časti Minimálna garantovaná mesačná aktualizácia portálu Tipy a triky. Zároveň získavate aj prístup k už publikovaným informáciám.

Vzhľadom na povahu portálu a dostupnosť autorských informácii v elektronickej podobe nie je možné stornovať a vrátiť platbu používateľovi ak už získal prémiový prístup.

Odstúpenie od zmluvy a reklamácie

24 B. Na základe § 7 - Odstúpenie od zmluvy zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

(6) Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Dokončením nákupu a jeho úhradou prostredníctvom platobnej karty alebo bankovým prevodom vyhlasujete, že ste boli riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu strácate právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie uhradeného poplatku.

Orgán dozoru podľa § 4 zákona č. 22/2004 o elektronickom obchode: Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č.: 033/5512 689, 033/5512 690, fax č.: 033/5512 656.

Záväzky Prevádzkovateľa

25. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vynaložiť primerané úsilie na zabezpečenie funkčnosti portálu 24 hod., 7 dní v týždni, je však oprávnený prerušiť funkčnosť portálu za účelom údržby portálu, upgradu a opráv.

26. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prerušenia funkčnosti spôsobené výpadkom u poskytovateľov telekomunikačných služieb, či zlyhaním hardvéru alebo softvéru. Prevádzkovateľ nemá dosah na administráciu a konfiguráciu serveru u poskytovateľa webhostingu.

27. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek hmotné či nehmotné škody vzniknuté v súvislosti s použitím alebo zneužitím informácií uverejnených na portáli. Všetky informácie sú poskytované pri najlepšom vedomí a svedomí prevádzkovateľa, ktorý nenesie žiadnu zodpovednosť za ich aktuálnosť, úplnosť či technickú presnosť.

28. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu alebo poškodenia spôsobené prípadným vírusom pri sťahovaní údajov z portálu.

29. Prevádzkovateľ portálu neručí za prípadné nepresnosti a chyby v obsahu materiálov, nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím týchto materiálov a informácií na portáli. Články neprešli jazykovou úpravou. Akékoľvek využitie materiálov alebo informácií je úplne na rozhodnutí a vlastnej zodpovednosti používateľa (na vlastné riziko).

30. Prevádzkovateľ má právo podľa vlastného uváženia zasahovať do systému portálu a upravovať materiály a informácie tam uvedené a upravovať ich alebo meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Cookies

31. “Cookies” sú informácie, ktoré sú z internetovej stránky prevádzané na pevný disk počítača Používateľa. Cookies umožňuje internetovej stránke zapamätať si niektoré informácie, ktoré Používateľovi uľahčia jej ďalšie používanie. Ako väčšina internetových stránok, aj stránky tipy-triky.sk používajú cookies. Na základe týchto anonymných dát analyzujeme napríklad celkový počet návštevníkov na našich stránkach prostredníctvom služby Google Analytics.

Keď nechce Používateľ cookies používať alebo pokiaľ chce, aby internetový prehliadač použitie cookies oznámil, musí vo svojom internetovom prehliadači vybrať príslušnú voľbu v nastaveniach.

Odkazy na iné stránky

32. Na stránkach www.tipy-triky.sk.sk sú uvedené aj odkazy na stránky, nad ktorými nemáme kontrolu. Pokiaľ Používateľ navštívi niektorú z týchto stránok, mal by sa zoznámiť s príslušnými pravidlami ochrany osobných údajov. Nenesieme akúkoľvek zodpovednosť za činnosť týchto tretích subjektov.

2.5.2014
15.1.2015 – Doplnené časti Platený prémiový prístup; Odstúpenie od zmluvy a reklamácie
9.2.2016 – V bode č. 2 odobratý názov pôvodného generálneho partnera portálu.
5.4.2017 – V bode č. 17 zvýraznený účel používania portálu výlučne pre osobné, nekomerčné účely.Vyhľadávanie na portáli

Prihlásiť sa

Partner portálu

Zaži fungujúce IT - BSP
Skupina firiem BSP
Skupina firiem BSP
BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s.

Košík

Spätná väzba cez anketu. Ďakujeme.

Kedy Vám vyhovuje účasť na webinári (online školení)?

Zobraziť výsledky

Loading ... Loading ...

Spätná väzba cez ďalšiu anketu. Ďakujeme.

Pre akú aplikáciu by ste si pozreli postupy na online školení?

Zobraziť výsledky

Loading ... Loading ...